Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Etika v podnikaní

Flexibilný vzdelávací program určený pre stredné školy

"Uvedomil som si, že to, ako sa rozhodnem, či eticky, alebo nie, ovplyvní okrem mňa mnoho ďalších ľudí. Budem sa preto snažiť rozhodovať zodpovednejšie." absolvent programu

Vzdelávací program JA Etika v podnikaní pútavým obsahom i formou prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt, podnecuje medzi študentami diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov a hodnôt bez ohľadu na rasu či národnosť a prebúdza v nich záujem o chápanie a rešpektovanie odlišností.

Etika v podnikaní sa postupom času, síce pomaly, ale predsa, na Slovensku „udomácňuje“ a získava priamo v podnikových subjektoch na popularite. Tento pozitívny impulz je i obsahom vzdelávacieho programu. Jeho základným cieľom je študentom „osviežiť“ vedomosti súvisiace s etikou podnikania získané na iných predmetoch a následne nielen rozšíriť tento potenciál vedomostí, ale najmä prakticky ho overiť pri riešení konkrétnych etických dilem a problémov.

Vzdelávací program má široko koncipovaný obsah reagujúci na najaktuálnejšie trendy v oblasti etiky podnikania v krajinách Európskej únie, prispieva k rozširovaniu potenciálu vedomostí študentov, ale i metodickou štruktúrou, logickou formou (tabuľky, riešenia prípadových štúdií...) a didaktickým prístupom („oživenie“ textu grafmi, schémami, obrázkami a „živočíchmi – navigátormi“) zatraktívňuje a popularizuje značne náročnú problematiku etiky podnikania.

Našou snahou je nielen napomôcť k nadobudnutiu a prehĺbeniu vedomostí z oblasti etiky v podnikaní, ale najmä motivovať študentov k pozitívnemu vzťahu k praktickej aplikácii týchto poznatkov priamo v praxi, čo si súčasný stav etického povedomia v podnikovohospodárskej praxi bytostne vyžaduje..., a to bude najlepší výsledok našej spoločnej práce.

Program JA Etika v podnikaní je pre stredoškolákov atraktívny aj možnosťou prostredníctvom online komunikačných aktivít podeliť sa o svoje názory na riešenie etických problémov so študentami na celom Slovensku. Táto interaktívna komunikácia napomáha lepšiemu poznaniu a pochopeniu významu vzájomných odlišností a následnému rešpektovaniu sa. Kurz núti študentov uvažovať o vlastných hodnotách, presvedčeniach a charaktere. Súčasťou jednotlivých kapitol sú rôzne hodnototvorné aktivity, zamerané na formovanie vlastných etických postojov.

 

Ciele programu
 • Pomôcť mladým ľuďom porozumieť etickému rozhodovaniu nielen v oblasti podnikania.
 • Viesť študentov k uvedomovaniu si vlastnej zodpovednosti (každého jednotlivca) k miestnej komunite, spoločnosti, ale tiež k ľudskému spoločenstvu ako celku.
 • Zaujímavým a zmysluplným spôsobom oboznámiť študentov so základným ponímaním etiky v podnikaní a firemnej kultúre.
 • Uľahčiť študentom proces identifikácie vlastnej hierarchie etických hodnôt a naučiť ich aplikovať etické rozhodovania v bežnom každodennom živote, ako aj neskôr vo vlastnej podnikateľskej praxi.
Charakteristika programu
 • využívajú sa e-learningové techniky vzdelávania,
 • je určený študentom 1. - 4. ročníka stredných škôl,
 • má všeobecno-vzdelávací charakter,
 • má interdisciplinárny charakter využiteľný v predmetoch ako etika, etická výchova, ekonomické predmety, informatika, spoločenská komunikácia a iné.
Organizácia programu
 • Práca na hodinách, diskusie i skupinová práca v triede sa realizuje v slovenskom jazyku.
 • Metodická príručka a učebné texty sú prístupné v slovenskom jazyku.
 • Učebné texty a metodické materiály sú prístupné zapojeným školám prostredníctvom samostatnej web stránky programu.