Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Certifikáty za JA Firmu

Udelenie certifikátu je nástrojom pre učiteľa na odmeňovanie študentov, ktorí celý rok aktívne pracovali v JA Firme a zúčastňovali sa jej nadstavbových aktivít. Certifikáty za úspešné absolvovanie vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia/JA Podnikanie v cestovnom ruchu II a skúsenosť v JA Firme sú určené tým najlepším študentom.

Podmienky na získanie certifikátu
  • JA Firma dodržiava pravidlá JA Firmy platné pre daný školský rok,
  • JA Firma je riadne zaregistrovaná v simulovanom obchodnom registri JA Firiem,
  • JA Firma riadne ukončí likvidáciu, vysporiada všetky svoje záväzky voči akcionárom a JA Slovensko a následne je vymazaná zo simulovaného obchodného registra JA Firiem,
  • JA Firma, resp. aspoň jeden z jej členov sa zapojili aspoň do jednej súťaže alebo nadstavbovej aktivity, ktorú organizuje
    JA Slovensko - JA Veľtrh podnikateľských talentov, JA Business Idea (súťaž jednotlivcov), Školenie manažmentu, Workshopy pre študentov organizované organizáciou JA Slovensko).

Žiadosť o certifikáty, v ktorej sú nominovaní študenti, zasiela učiteľ JA Firmy formou online formulára najneskôr do 15. mája 2018. Vo formulári môže učiteľ JA Firmy požiadať aj o certifikát pre dobrovoľného konzultanta, ktorý s triedou počas roka pracoval. Po tomto termíne nebudú žiadosti akceptované. Za odoslanie žiadosti je zodpovedný učiteľ a je potrebné ju poslať v stanovenom termíne bez ohľadu na zaslanie ostatných materiálov. Certifikáty budú zo strany JA Slovensko zasielané po splnení podmienok do polovice júna. Požiadavky na zmeny, opravy a doplnenia certifikátov budú evidované a riešené do konca školského roka.

Prvotné vydanie certifikátov je bezplatné. V prípade, že bude zo strany školy alebo učiteľa požadovaná dotlač certifikátov pre študentov za absolvovanie programu (napr.: z dôvodu chybne uvedeného mena v žiadosti, absencia mena z dôvodu neodkontrolovania počtu a pod.), bude škole účtovaný poplatok vo výške 5 EUR.